(1)
Anjum Sahair R; Sneha S; Raghu N; Gopenath TS; Murugesan Karthikeyan; Ashok Gnanasekaran; Chandrashekrappa GK; Kanthesh M Basalingappa. Solanum Tuberosum L: Botanical, Phytochemical, Pharmacological and Nutritional Significance. ijp 2018, 10, 115-124.