(1)
Rakhee Shyam Dangi; Dasharath Oulkar; Prashant Dhakephalkar; Sanjay Kumar Singh; Kaushik Banerjee; Dattatray Naik; Shubhada Tamhankar; Suryaprakasa Rao. Antimicrobial Activity of Some Trigonella Species. ijp 2016, 8, 80-94.